Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterin pitäjä

DailyBoom Oy

Kievarintie 23, 08700 Lohja

Y-tunnus: 3168884-8

Rekisteriasiat ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö ja tietosuojavastaava on Maria Kyyhkynen.

Rekisteriasioihin liittyvät yhteydenotot sähköpostitse maria.kyyhkynen@dailyboom.fi

Rekisterin nimi

DailyBoom Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

DailyBoom Oy ylläpitää markkinointi- ja asiakasrekisteriä asiakassuhteen tai muun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tarjonnan kohdistamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä markkinatutkimuksiin ja muihin tilastollisiin tarkoituksiin.

Rekisteritietoja voidaan käyttää DailyBoom Oy:n ja asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan väliseen markkinointiin (mukaan lukien sähköiseen suoramarkkinointiin) ja sen kohdentamiseen lainsäädännön sallimissa rajoissa.

Rekisterin sisältämät tiedot

DailyBoom Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisteriin tallennettava tieto ei sisällä asiakkaiden henkilökohtaisia tietoja, mikäli ne eivät ole tarpeellisia asiakassuhteen kannalta.

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Edustamansa yhteisö
  • Tehtävä ja/tai asema yrityksessä
  • Puhelinnumero
  • Postiosoite
  • Sähköpostiosoite
  • Tiedot aikaisemmista tilauksista
  • Asiakassuhdetta koskevat tiedot
  • Markkinointiluvat ja -kiellot
Tietolähteet

Rekisterin ensisijaisia tietolähteitä ovat:

Käyttäjän itsensä rekisteröimät tiedot sekä rekisteröidyn käyttäjän asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat.

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

Tietojen luovutus

DailyBoom Oy ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi jos viranomaiset lain mukaisesti niin edellyttävät tai pakottava lainsäädäntö niin vaatii.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään palvelimilla, niiden fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että
tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tietojen säilytysaika

Säilytämme tietoja vain niin kauan, kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei laki edellytä tai salli pidempää säilytysaikaa.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on kaikki asetuksen mukaiset oikeudet omiin tietoihinsa, niiden tarkistamiseen ja hallitsemiseen.